Telefon

+90 530 311 49 16

E-posta

mevliyeyavuz@hotmail.com

Sosyal bir yapı olarak aile, içinde bulunduğu toplumun temel ve en küçük birimidir. Aileyi oluşturan bireyler kendilerini aynı evin üyeleri olarak hisseder ve her biri arasında biyolojik, duygusal, ekonomik ve tarihsel bir birliktelik vardır. Aile üyelerinden birinin ya da birkaçının yaşadığı problemler ailenin diğer üyelerini ve dolayısıyla ailenin işlevselliğini doğrudan etkiler. Karşılaşılan problemlere karşı aile üyeleri çözüm üretmekte güçlük yaşayabilir. Çözülmeyen problemler ise;

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması | boşanma,
 • Aile içi fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet,
 • Aile bireylerinin, görev ve sorumluklarını – hak ve yükümlülüklerini ve ödevlerini gereği gibi yerine getirememesi,
 • Sağlıksız ve psikolojik açıdan hastalıklı bireylerin yetişmesi,
 • Ekonomik kayıp,
 • Verimsizlik,
 • Üretkenlik kaybı,
 • Genel olarak toplumsal yapının bozulması vb. sorunları beraberinde getirebilir.

Küçükçekmece aile danışmanlığı; bahse konu problemlerin çözümünü sağlamakta güçlük çeken ve bu problemlere bağlı ikincil sorunlarla karşı karşıya kalan ailelere yönelik destek sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir hizmettir. Küçükçekmece aile danışmanlığında geleneksel psikoterapiden ayrılarak aile özelinde spesifik bir sorun çözme süreci söz konusudur.

Küçükçekmece Aile Danışmanlığı Nedir, Neyi Amaçlar?

Küçükçekmece aile danışmanlığı; Uzman Psikolog Mevliye Yavuz ve ilgili diğer disiplinlerde ihtisas sahibi profesyoneller marifetiyle icra edilen; bu yönü ile multidisipliner bir yaklaşım benimsenen, temelde aile sisteminin işlevselliğinin sağlanmasını amaçlayan hizmettir. Problem çözmede aile bireylerinin tamamı dahil edilir. Geçmiş yaklaşımların aksine, birey davranışını orijin alan bir yaklaşımla değil; aile bireyleri arasındaki etkileşim ve iletişimin merkeze alındığı bir yaklaşımla icra edilir.

Küçükçekmece aile danışmanlığının nihai amacı ise aile bireylerinin ruhsal sağlıklarını düzenlemek, birbirleriyle kurdukları ilişki ve etkileşimlerin verimini artırmak ve aile sisteminin daha işlevsel bir yapı kazanmasına yardımcı olmaktır. Bu bağlamda, aile danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin problemli, tekrarlanan ve uyumsuz ilişki örüntülerini kendine zarar veren veya kendini sınırlayan düşünce sistemlerini tanımlar ve düzenler.

Hangi Durumlarda Aile Danışmanlığına Başvurulmalıdır?

Aile danışmanlığı; aile üyelerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini, iletişim ve etkileşim içinde bulundukları diğer sosyal çevreleri incelemeye, değerlendirmeye ve düzenlemeye dayalı bir yaklaşımla; bireylere, çiftlere ve ailelere yönelik sorunlara ilişkin destek hizmetidir. Küçükçekmece aile danışmanlığı sayesinde mevcut sorunların giderilerek sağlıklı ve işlevsel bir aile düzeni kazanılır. Aile danışmanına başvurulmasında fayda bulunan başlıca durumlar şunlardır:

 • Günümüz ekonomik koşulları gereği anne ve babalar çalışmak durumunda. Fakat, her iki eşin de çalışıyor olması, bazı sorunları da beraberinde getirmekte: örneğin ev işlerinin paylaşılması ile ilgili problemler, çocuk bakımına ilişkin sorunlar, evin geçimine yönelik problemler…
 • Eşler arasında ciddi uyuşmazlıklar yaşanabilir. Karşılaşılan anlaşmazlıklar karşısında yeterli iletişim becerisine ve gerekli sorun çözme yeteneğine sahip olmaması, mevcut problemlerin daha da ağır bir duruma dönüşmesine sebep olabilir.
 • Tek ebeveynli ailelerde özellikle yalnız kalan ebeveynin aşırı stres altında olması, ailesini ve kendisini kontrol etme duygusunu kaybetmesine yol açabilir. Aile danışmanlığı sayesinde çocuğun gerilimi ve ilgili ebeveynin stresi giderilir.
 • Aile üyelerinden biri ya da birkaçı ilaç veya alkol bağımlısı olabilir. Bu durum, ailenin diğer üyelerine doğrudan etki eder. Aile bireyleri arasında alkol veya ilaç bağımlılığı davranışını sürdürmeyi teşvik eden davranış kalıpları gelişebilir. Tüm bu sorunlara karşı aile danışmanlığına başvurmak oldukça faydalı olacaktır.
 • Çocuk, ailevi sorunları sebebiyle okul hayatında çeşitli problemler yaşayabilir. Anne, baba, kardeşler ve öğretmenlerin de dahil olduğu kapsamlı bir danışma süreci gerekebilir.
 • Anne ve babalar arasında anlaşmazlığa sebebiyet verebilen bir diğer durum, çocuğun davranışlarının nasıl disipline edileceğine ilişkindir. Çocuğun yönlendirilmesine ilişkin sorunlar da aile danışmanlığının hizmet alanına girer.

Önerilen makaleler

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir